11. sınıf Felsefe dersi Örnek Yazılı soruları
>

» 11. sınıf Felsefe dersi Örnek Yazılı soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Bilgi nedir? Kaç türlü bilgi vardır? (İsimlerini yazınız) 
Bilgi obje ile süje arasındaki akt’tır. 6 değişik bilgi türü vardır bunlar: Gündelik bilgi, teknik bilgi, felsefi bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, dini bilgidir. 

— Bilimsel bilgi ve felsefi bilginin özellikleri nelerdir? 
Bilimsel bilgi: Nesneldir. Eleştireldir. Deney ve gözleme dayalıdır. Değişebilirliği vardır. Kesinlik ve bitmişlik içerir. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür. Felsefi bilgi: Özneldir. Kesinlik yoktur, sorgulayıcı bir bilgi türüdür. Konuları bir bütün olarak inceler. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür. Akıl yürütmeye dayalıdır. Eleştirici ve esnektir. Evrenseldir.

— Felsefenin konuları nelerdir? (5 Tane yazınız) 
Bilgi, bilim, varlık, dil, din, siyaset. 

— Felsefe ve bilimin ortak ve farklı yönlerini nelerdir? (3’er tane yazınız) 
Ortak yönleri: Eleştiriseldirler. Konuları insan, doğa ve evrendir. Gerçeğe ulaşmak amaçtır. 
Farklı yönleri: Bilim konuları parçalara ayırarak, felsefe bir bütün olarak inceler. Bilim deney ve gözleme dayalıdır, felsefe akla ve mantığa. Bilimde kesin ve bitmişlik vardır, ama felsefede yoktur. 

— Din ve felsefenin ortak ve farklı yönleri nelerdir? (2’şer tane yazınız) 
Ortak yönleri: Özneldirler. Doğayı ve insanı konu almışlardır. 
Farklı yönleri: Din vahiye bağlıdır, felsefe akla ve mantığa. Din mutlaktır, felsefe ise değişkendir. 

Niçin felsefe gereklidir? 
Bilinmeyenleri öğrenmek için. 
Merak ve kuşku uyandırarak doğru bilgiye ulaşmak için. 
Bilimlere kaynaklık etmek için 
Kültür seviyesini yükseltmek, düşünmeye yöneltmek için gereklidir. 

Çağımız felsefesinin görevleri nelerdir? 
Demokrasinin eşit dağılımını sağlamaktır. 
Hak ve özgürlüklerin eşit dağılımını sağlamaktır. 
Gelişen bilim ve felsefeye ayak uydurulmasını sağlamaktır. 

— Felsefenin tanımını yapınız? 
Sürekli sorular soran, ilk bulduğuyla yetinmeyen, körü körüne bağlanmayan, evren, doğa, insan vb. konuları yöntemli, sistemli ve tutarlı bir şekilde ele alıp inceleyen araştırma etkinliğidir. 

— Bilgi felsefesinin konusu nedir? 
Bilginin kendisidir; yani bilginin oluşumu, yapısı, kaynakları, sınırları ve değeri ile ilgili problemlerdir. 

— Bilgi felsefesinin temel kavramlarından 5 tanesini yazınız. 
Obje, süje, deney, olgu, fenomen… 

— Bilgi felsefesinin temel soruları nelerdir? (2 tane örnek veriniz) 
Bilginin kaynağı ile ilgili sorular: Bilgi nasıl oluşuyor? , Bilginin elde edilmesinde sezgi önemlimidir? 
Bilginin değeri ile ilgili sorular: Bilginin sınırı var mı? , Doğru bilgiye ulaşılabilir mi? 

— İzimlerin (bilginin kaynaklarının) tanımını yapınız. 
Rasyonalizm: Akla dayanan bilgi doğru bilgidir. 
Empirizm: Deneye, tecrübeye dayanan bilgi doğrudur. 
Pragmatizm: Faydaya dayanan bilgi türü. 
Pozitivizm: Deney ve gözleme dayanan bilgi türü. 
Entüisyonizm: Sezgiye dayanan bilgi. 
Mistisizm, Egzistiyansiyalizm: İç tecrübeye dayanan bilgi türü. 
Fideizm: Vahiye dayanan bilgi türü. 
Fenomenonoloji: Saf fenomenlere dayanan bilgi türü. 

— Doğru bilginin imkansızlığını (Septisizm)savunan görüşler nelerdir? 
Sofistler: Gorgias ve Protayaras. 
Septikler: Timon ve Pyrhoon. 

— Doğru bilginin imkanlığını savunan görüşler hangileridir? (3 örnek verin) 
Rasyonalistler: Descartes, Platon (Eflatun), Farabi. 
Emprikler: J.Locke, D.Hume. 
Kritisizler: Kant 

— Platon ve Farabi’nin rasyonalizm anlayışı nedir? 
Platon: İki alemin olduğunu savunur (duyular: gölgeler alemi, akıl: idealar alemi). Varlıkların asılları idealar alemindedir. Gölgeleri ise diğerindedir. İdeaların bilgisinin doğuştan var olduğunu savunmaktadır. 
Farabi: Gerçeğin başında Allah vardır. Allah bir varlık yaratır. Yarattığı ilk varlık akıldır. İnsan aklı doğuştan bilgilerle gelir ama pasiftir, daha sonra deneylerle ortaya çıkar, aktifleşir. 

— J.Lock’un emprizm anlayışını açıklayınız. 
J.Lock zihnin boş bir levha olduğuna inanmıştır. O boş levha deneylerle doldurulur. İç ve dış deney bilginin kaynağıdır. 

— Gazalinin entüisyonizm anlayışını kısaca anlatınız. 
Duyular ve akıl bilginin kaynağıdır ama bunlar kesin değildir. Akıl kesin olmadığı için bundan ileride bir kesinlik noktası arar, buna da kalp gözü denir. Kalp gözü açık olan kimse, dış dünyayı ve fizik ötesini daha iyi bilir. 

— Analitik Felsefe nedir? Temsilcisi kimdir? 
Analitik Felsefe: Felsefenin dilinin ağır olduğunu ve bunun çözümlenmesi gerektiğini savunur. En büyük temsilcisi Ludwig Wittgenstein’dir. Dünyanın nesnelerin değil olguların toplumu olduğunu savunur. 

— Fenomonoloji nedir? Temsilcisi kimdir? 
Özü araştıran bir yöntemdir. En büyük temsilcisi Edmund Husserl’dir. 

— Pozitivizm nedir? Temsilcisi kimdir? 
Niçinlere değil, nasıllara cevap arayan bir yöntemdir. En büyük temsilcisi Auguste Comte’dur. 

— David Hume’ un emprizm anlayışı nedir? 
Neden-Sonuç ilişkisi vardır, yani art arda geliş ilişkisi vardır. Örnek: Güneşin her gün doğudan doğması. 

— Felsefe ile sanat ilişkisi ortak ve farklı yönleri nelerdir? (2 tane yazınız) 
Ortak yönleri: Özneldir. Sistemli düşünmenin ürünüdürler. 
Farklı yönleri: Felsefe akla ve mantığa dayanarak doğruya, sanat duygu ve düşüncelere dayanarak güzele ulaşmayı amaçlar. Felsefe sezgi yolunu, sanat ise sezi yolunu kullanarak öze ulaşmaya çalışır. 
Bilim felsefesi nedir? Mantıkçı pozitivistlerin dayandığı temeller nelerdir? 
— Bilim felsefesi: bilimin amacını, yöntemini ve yapısını mantığa uygun çözümlemelerle belirtme faaliyetidir. Dayandıkları temeller: emprizm, bilimsel yöntem ve matematiksel ve mantıksal çözümlemedir. 

Ürün olarak bilim nedir? Temsilcileri kimlerdir? Reichenbach’ın görüşlerini açıklayınız. 
— Ürün olarak bilim: bilimsel metinlerin mantık diliyle sembolik olarak yazılmasıdır. Reichenbach ve Carnap temsilcileridir. Reichenbach …(eksik cevap) 

Etkinlik olarak bilim nedir? Temsilcileri kimlerdir? Kuhn’un görüşleri nelerdir? 
— Etkinlik olarak bilim: bilim adamlarının kendi fikirleriyle yarattıkları eserlerdir. Kuhn ve Stephan Thulmin temsilcileridir. Kuhn: bilimin, paradigma kontrolünde sıradan sorunlara çözüm bulma etkinliği olan normal bilim dönemi ve bunalımdan kurtulmak için klasik görüşlerin yerine kişisel görüşlerin olduğu olağan üstü bilim döneminden oluştuğunu düşünmüştür. 

Klasik görüşün dayandığı temellerden 3 tanesini yazınız. 
— Her bilimde tek ve aynı yöntem uygulanmalıdır. 
— Bilim önceden görme, bunun için eylemde bulunmadır. 
— Bütün bilimler matematiksel fiziğe indirgenebilir. 

Klasik görüşe yapılan eleştirilerden 3 tanesini yazınız. 
— Bilimleri fiziğe indirgemek: gerçeği anlamaya engeldir. 
— Bilim devrimci hamleler şeklinde ilerler. 
— İnsan aklına sınır koyulamaz. 

Varlık felsefesinin konusu nedir? Bilime göre varlık nedir? 
— Varlık felsefesinin konusu ‘var’ olan her şeydir. Bilime göre varlık ise maddesi, şekli vs. olan, var olandır. Atom bile bir varlıktır. 

Felsefe açısından varlık nedir? Metafizik ve ontolojiyi açıklayanız. 
— Felsefe açısından varlık: bilimden farklı olarak “genel olarak varlığın” ne olduğu üzerinde durur, yani varlık her şeydir. Metafizik: fizik ötesi, ontoloji ise varlık bilimidir. Önceleri birlikte ele alınan bu ikisi, 17.yılda ayrılmışlardır. 

Metafiziğin varlıkla ilgili sorularını açıklayıp 3 örnek veriniz. 
— İnsan düşünen bir varlıktır. Bundan dolayı varlık hakkında düşünüp sorular sormuştur. 
“Varlık var mıdır?” “Varlık bir tane midir, çok mudur?” “Ben nasıl var oldum?” 

Varlığın olmadığını savunan görüşler hangileridir? 
— A) Nihizm – Niçe, Taoculuk – Lao Tse 
— B) Realizm – safdil, kritik, doğrudan. 

Varlığın ne olduğu sorusuna ne cevapları verilmiştir? 
— Oluş, idea, madde, hem ruh hem madde, fenomen. 

Whitehead’ın varlık hakkındaki görüşünü açıklayınız. 
— Whitehead’a göre temel problem ilişkiler problemidir. Evren nesnelerden değil, olaylardan meydana gelir. Ruh da bir canlıdır ve tanrı vardır. 

Hegel’in varlık hakkındaki görüşünü açıklayınız. 
— Hegel’e göre varlık ide olarak kabul edilmektedir. İde özne ile nesnenin birliğidir. Zıtların çatışmasıyla tez ve antitez şeklinde oluş meydana gelmiştir. 


Hobbes’un varlık hakkındaki görüşünü açıklayınız. 
— Hobbes’a göre doğru: birleştirilmesi gerekenleri birleştirmek, ayrılması gerekenleri ayırmaktır. Bu yüzden felsefenin konusu da cisimlerdir. Cisimler 3’e ayrılır (doğal, yapma ve ahlaki ve ya toplumsal) (insan eserleri yapma cisimlerdir) 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...