Felsefe ve Metafizik - problemler - tanrı
>

» Felsefe ve Metafizik - problemler - tanrı

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

Felsefe ve Metafizik
Metafizik terimi, Aristoteles (M.Ö. 384-322)’in “Varlığın nedenlerini ve temel ilkelerini” konu alan kitabına Metafizik (Fizikten sonra gelen) adı verildik-ten sonra ortaya çıkmıştır. Aristoteles, bu eserinde genel olarak varlığın kendisini, evrenin yapısını ve nihayet Tanrı ile ruh konusunu ele alır. Bu yüzden metafizik problemler üç başlık altında toplanabilir.
 
1) Genel olarak varlıkla ilgili problemler
Varlıkla ilgili problemler söz konusu olduğunda öncelikle araştırılan konu, gerçekten var olanın ne olduğu konusudur. Buna göre gerçekten var olan şey, materyalistlerin dediği gibi madde cinsinden bir varlık olabilir. Buna karşın idealist filozoflar ise insan zih-ninden bağımsız bir gerçekliğin var oluşunu kabul etmezler. Onlar, yalnızca ide ya da düşüncenin ger-çekten var olduğu öne sürerler.
 
2) Evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili prob-lemler
Bu problemlerle ilgili olarak üç bakış açısı ya da yaklaşımdan söz edilebilir. Bu yaklaşımlar meka-nist, teleolojik ve teolojik evren görüşlerinden oluşur.
Mekanist yaklaşım: Evrendeki her şeyi me-kanik nedenlerle nedenselliğin bir sonucu olarak açıklar. Mekanizme göre evrenin bir amacı yoktur, burada her şey nedenlerin sonucu olarak ve zorunlu-lukla ortaya çıkar.
Teleolojik Yaklaşım: Evrendeki her şeyin be-lirli bir plana göre ortaya çıktığını tüm varlıkların ger-çekleştirecek bir amaçları bulunduğunu söyler. Bu bakış açısına göre, evrende bir düzen vardır ve bu düzen, bir düzen vericinin varlığını gerektirir. Nasıl ki gelişi güzel ortaya atılmış belirli sayıdaki çelik parça-sından bir saat meydana gelmezse, tam tersine saa-tin doğuşu için o çelik parçacıklarına bir düzen ka-zandıracak saatçiye ya da akıllı insan varlığına gerek duyuluyorsa, evrendeki düzenin nedeni olan düzen verici varlık olmalıdır. Evreni bir amaca göre düzenle-yen bu varlık da Tanrı’dır.
Teolojik Yaklaşım: Evrenin kendisinin ve ev-rendeki varlıkların mümkün varlıklar olduğunu yani onların var olmaları kadar var olmamalarının da ola-naklı olduğunu söyleyen görüştür. Bu mümkün varlık-ların ancak, varlığı zorunlu olan yani var olmaması düşünülemeyen Tanrı yoluyla açıklanabileceğini savunur.
 
3) Tanrı ve ruhun varlığıyla ilgili prob-lemler
Metafiziğin kapsamı içine yukarıdaki Tanrı problemine ek olarak bir de ruhun varlığıyla ilgili prob-lemler girer. Bu problemler “ruhun doğası, ruhun bedenle olan ilişkisi ve ruhun bedenin ruhun yok oluşundan sonraki yazgısı” ile ilgili problemlerdir.
Bu problemleri konu alan, çok sayıda farklı gö-rüşe, farklı çağlardan, çok sayıda örnek getirilebilir. Yani metafiziğin kapsamı içine giren konular, insanı yakından ilgilendiren konular olduğu için felsefe tari-hinde çok sayıda metafizik görüşe rastlanabilir.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...