Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu
>

» Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu

Felsefe, en az iki bin beş yüz yıllık bir faaliyet olarak uygarlık tarihinde bir hayli etkili olmuştur. İn-sanların ve toplumların yaşamlarında önemli bir takım işlevler gerçekleştirmiştir. Felsefenin değerini ve önemini ortaya koyan bu işlevler şu şekilde sıralana-bilir:
1) Büyük uygarlıklar söz konusu olduğunda, felsefe bütün bir ortaçağ boyunca dine ve dini düşün-ceye hizmet etmiştir; yani felsefe bir inancın biçim-lenmesinde ve temellendirilmesinde önemli etkiye sahip olmuştur.
2) Filozofların düşünceleri büyük siyasi olu-şumların ve dönüşümlerin ortaya çıkışında da etkili olmuştur. Örneğin; Büyük Fransız devrimi ve Bolşevik İhtilali gibi büyük siyasi hareketlerin temelinde filozof-ların görüşleri vardır.
3) Felsefenin toplumsal düzeydeki bir başka işlevi de demokrasinin gelişmesine ve işleyişine yap-tığı katkıda kendini gösterir. Demokrasi en iyi bir biçimde, demokrasiyle yönetilen insanlar eleştirel bir bakış açısına sahip oldukları zaman yürür. İnsanlar, gerçek ve sağlam akıl yürütmeyle iyiyle-kötüyü, boş ve aldatıcı sözleri birbirinden ayırt edebildiklerinde gerçekleşir. İşte insanlarda bu sağlam akıl yürütmeyi felsefe ile edinebilir.
4) Bireyin yaşamında da felsefe, önemli işlev-ler gerçekleştirebilir. Çünkü felsefe her şeyden önce insanın var oluşunun anlamışla ilgili bazı temel soru-ları ele alır. İnsanlar, yaşamlarında zaman zaman “Niçin bu dünyadayım?”, “Yaşamımın bir amacı var mı?”, “Bir şeyi doğru ya da yanlış kılan nedir?”, “Zihin bedenden farklı mıdır?”, “Ölümden sonra insana ne olur?” türünden felsefi sorular sorar. İnsanın bu soru-lar üzerinde düşünmesinde var oluşumuzu anlamlan-dırmak açısından büyük yarar vardır. işte bu ilkelerin sorgulanmaları ve temellendirilmeleri, insanın bu dünyadaki var oluşunu anlamlandırabilmesi ve gelişti-rebilmesi açısından, felsefe önemli bir işleve sahiptir. Sokrates’in dediği gibi: “İncelenmemiş, sorguya çe-kilmemiş bir yaşam, yaşanmaya değer değildir.”
5) Felsefe, insana bir çok konuda doğru ve açık seçik düşünebilmeyi öğretir. Felsefi düşüncenin yöntemleri insana hemen her konuda akıl yürütebil-mesi için gerekli temelleri sağlar.
6) Ayrıca felsefe, insana mutluluk ya da haz verir. Bu durum, insanın bir beden kadar bir ruha sahip olduğunu unutmazsak, daha açık hale gelir. insanın ruhsal ihtiyaçlarının başında, merakını gider-me, öğrenme, evreni ve kendisini anlama, yaşamını anlamlandırma isteği vardır. felsefe, işte bu isteği karşılayabilir.
 
 İlkçağda; (felsefenin başlangıç dönemlerinde) felsefe evreni anlamaya, ilk temellerini bulmaya yönelik bir etkinlikti
Ortaçağda;Kilisenin boyunduruğu altına girdiDini birtakım inanç ve fikirleri akıl yoluyla temellendirmeye yönelik bir etkinliğe dönüştüFelsefenin özgürlüğe kavuşması ancak Rönesans la birlikte gerçekleşmiştirRönesans ve reform hareketleri ile birlikte batı bilim ve felsefede gelişmiştirİslam dünyası ise felsefe alanında ortaçağda ulaştığı zenginliğini koruyamamış,Avrupa’dan geri kalmıştır
Yeni çağda;bilimdeki hızlı gelişmelerle felsefe bu seferde bilim tarafından sınırlanmak istemiş,bu nedenle kavramsal çözümlemelere yönelmiştir
Çağımızda ise; tüm düşünsel etkinlikleri bu arada bilimi, sanatı, ahlakı, anlam ve amaçları bakımından eleştirel çözümlemek felsefenin işlevi olmuştur
 
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...