Milliyetçilik ilkesi ile ilgili sorular cevaplar (atatürk ilkele
>

» Milliyetçilik ilkesi ile ilgili sorular cevaplar (atatürk ilkele

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

ATATÜRK İLKELERİ
327-“Her millet, kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir” görüşü, aşağıdakilerin hangisinde verilen ilkelere uygundurğ
A) Milliyetçilik - Halkçılık D) Lâiklik - Halkçılık
B) Devletçilik - İnkılapçılık E) İnkılâpçılık - Lâiklik
C) Devletçilik - Lâiklik
Çözüm: Her milletin kendi devletini kurması Milliyetçilik, her toplumun da kendi isteğine göre kendisini yönetmesi Halkçılık İlkesi’nin esâsıdır (Cumhuriyetçilik İlkesi Halkçılık İlkesi ile doğrudan ilgilidir).

328-Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara yasalar önünde kesin eşitlik sağlaması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilirğ
A) Milliyetçilik C) Lâiklik E) Halkçılık 
B) Devletçilik D) İnkılâpçılık Cevap: E

329-Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudurğ
A) Devletçilik - Lâiklik D) Milliyetçilik - Lâiklik 
B) Devletçilik - İnkılâpçılık E) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık - Lâiklik
Çözüm: Halkçılık İlkesi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin esâsını oluşturur. Halkçılık İlkesi’nin dayandığı halk ise, milletle ilgilidir. Milliyetçilik İlkesi’nde de millî egemenlik anlayışı vardır. Cevap : E 

330-1934’de çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdakilerin hangisiyle en yakından ilgilidir.
A) Lâiklik C) Halkçılık E) Devletçilik
B) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik Cevap: C

331-Aşağıdaki ilkelerden hangisi vicdan özgürlüğünü güvence altına alma amacını gütmektedir.
A) Lâiklik B) İnkılâpçılık C) Devletçilik D) Milliyetçilik E) Halkçılık
Cevap: A

332-Atatürk’ün temel hedeflerinden biri sanayi kuruluşlarına ağırlık vermekti. Ancak halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye ve teknolojik birikim yoktu.
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştırğ
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) İnkılâpçılık D) Lâiklik E) Devletçilik
Cevap: E

333-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik İlkesi’nin kabûl edilmesi için doğrudan bir gerekçe olamaz.
A) Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan beklenenin gerçekleşmemesi
B) İhtiyaçtan fazla üretime geçilmek istenmesi
C) Özel kesimde yeterli sermaye birikiminin olmaması
D) Ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşılayamaması
E) Doğal kaynaklardan yararlanmaya çalışılması
Çözüm: içinde üretim, yatırım, sermaye, teknoloji, sanayi gibi terimler doğrudan ilgilidir. Bunları elersek geriye E seçeneği kalıyor. Doğal kaynaklardan yararlanma, amaca ulaşmak için bir araçtır.

334-Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdırğ
A) Halkçılık ve çağdaşlığa D) Bağımsızlık ve milli egemenliğe
B) Lâiklik ve Devletçiliğe E) Bilimsellik ve Milliyetçiliğe
C) Cumhuriyetçilik ve İnkılâpçılığa
Çözüm: Bağımsız olmayan bir ülke, içeride ve dışarıda özgür iradesiyle hareket edemez. Demek ki, öncelikle bağımsızlık ilkesi (bütünleyici ilkelerden biri) şarttır. Buradan cevaba gidilebilir. Demokrasi, millî egemenlik esâsına dayanır. Demokrasi ile Cumhuriyet kavramını karıştırmamak gerek. Her cumhuriyette demokrasi olmaz. Cevap: D

335-“Çağımızda millî iradeye uyulması zorunludur. Bu sebeple Meclisin toplantıya çağırılması gerekir. Bu yolla, millet ve ülkenin kaderi üzerinde alınacak kararların Meclis denetimine sunulması şarttır.”
Sivas kongresi’nde alınan bu karar, aşağıdakilerden hangisinin gerçek-
leştirilmesi için atılmış olan önemli bir adımdırğ
A) Çağdaşlık C) Demokrasi E) Lâiklik
B) Devletçilik D) Yasalar önünde eşitlik
Çözüm: Millî irade, meclis, meclisin denetimi gibi kavramlar demokrasi ilkesinin içinde yer alır.Bir milletin geleceğiyle ilgili kararları kendi iradesi ile seçtiği meclisin üstlenmesi (temsilî demokrasi), ancak demokratik yönetimlerde olur. Demokrasinin azlığı çokluğu ayrı bir tartışma konusu. 

336-I. Şer’iye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. TBMM’nin açılması
yeniliklerinden hangileri,Cumhuriyetçilik İlkesi ile doğrudan ilgilidir.
A) I B) II C) III D) I-II E) II-III Cevap: E

337-Atatürk’ün şapka, harf ve takvim alanlarında gerçekleştirdiği yenilikler aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir.
A) İnsan ve insanlık sevgisi D) Millî bağımsızlık
B) Millî egemenlik E) Çağdaşlık ve Batılılaşma
C) Ülke bütünlüğü Cevap: E

338-Aşağıdakilerden hangisi lâikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalardan biridir.
A) Azınlıklar bahane edilerek iç işlerimize karışılmasının engellenmesi
B) Önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi
C) Kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesi
D) Teknik eleman açığının kapatılması
E) Ülkede din, dil ve ırk birliğinin sağlanması Cevap: A

339-Atatürk Milliyetçiliği’nin temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Siyasî varlıkta birlik C) Kadın erkek eşitliği E) Din birliği
B) Irk ve köken birliği D) Yurt birliği Cevap: A

340-Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Atatürk’ün tâviz vermediği temel ilkeler aşağıdakilerden hangisidir.
A) Devletçilik - Milliyetçilik D) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik
B) Cumhuriyetçilik - Lâiklik E) Devletçilik - Lâiklik
C) Cumhuriyetçilik - Çağdaşlık Cevap: B

341-Atatürk ilkelerinden hangisi vatanın düşman işgâlinden kurtarılmasında önemli rol oınamıştırğ
A) Milliyetçilik C) Devletçilik E) Lâiklik
B) İnkılâpçılık D) Cumhuriyetçilik Cevap: A

342-Toplum hayatında ayrıcalıksız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ortam oluşturan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Cumhuriyetçilik C) İnkılâpçılık E) Halkçılık
B) Milliyetçilik D) Devletçilik Cevap: E

343-Atatürk’ün Devletçilik İlkesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin zorunlu sonucudurğ
A) Halkçılık C) İnkılâpçılık E) Cumhuriyetçilik
B) Lâiklik D) Milliyetçilik Cevap: A

344-Cumhuriyetçilik, millî egemenlik ve milliyetçiliğin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir.
A) İnkılâpçılık C) Devletçilik E) Bağımsızlık 
B) Lâiklik D) Halkçılık Cevap: D

345-I. Devletçilik
II. Milliyetçilik
III. İnkılâpçılık
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk ilkelerinin canlı kalmasını sağla-
mıştırğ
A) I B) II C) III D) I-II E) II-III Cevap: C

346-Vatandaş haksızlığa uğradığı zaman, herkese eşit biçimde uygulanan yasalarla hakkını arar. (1999)
Bu anlayış aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir.
A) Milliyetçilik C) İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık D) Devletçilik Cevap: B

347-Türkiye’de Devletçilik ilkesi hangi ıyldan başlayarak uygulamaya konulmuşturğ (2000)
A) 1927 C) 1939 E) 1929
B) 1940 D) 1933 Cevap: E

348-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması’na ortam hazırlamıştırğ (2001)
A) Halkçılık C) İnkılapçılık E) Milliyetçilik
B) Devletçilik D) Laiklik Cevap: D

349-Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”(hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir. (2001)
A) Halkçılık C) İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik D) Devletçilik Cevap: C

350-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz. (2002)
A) Akılcı ve insancıldır
B) Çağdaş ve akılcıdır
C) Sınıf egemenliğini esas alır
D) Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır
E) Sınıflar arası egemenliği reddeder Cevap: C 

351-Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştirğ (2002)
A) İnkılapçılık C) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık
B) Devletçilik D) Laiklik Cevap. E

352-I. İnkılapların temel dayanağı olma (2002)
II. Akıl ve bilime dayanma
III. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olma
özelliklerinden hangileri Atatürk ilkelerinin tümü için geçerlidir.
A) I B) II C) III D) I-II E) I-II-III Cevap: E

353-Aşar vergisi, (2003)
I. Ürünün az olduğu ıyllarda da alınması
II. Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da katarak almaları
III. Bu verginin belli bir oranda alınması
özelliklerini taşıyordu. Cumhuriyetin ilk ıyllarında kaldırılan bu vergi toplama yöntemi, Atatürk ilkelerinden “Halkçılık” ilkesine de aykırı özellikler taşımaktaydı.
Bu vergi toplama yönteminin yukarıda verilen özelliklerden hangileri 
Atatürk’ün “Halkçılık” ilkesine aykırıdırğ
A) I-II B) I-III C) II-III D) I-II-III E) II
Cevap: A (vergilerin belli bir oranda toplanması her ülkede uygulanan olağan bir durumdur).

354-Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir. (2004)
A) Halkçılık C) Milliyetçilik E) İnkılapçılık
B) Devletçilik D) Laiklik
Cevap: A

355-Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüıle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yerine devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemin uygulanması, (2004) 
I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik 
yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir. 
A) I B) II C) III D) I-III E) II-III Cevap: C


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...