Önsöz örnekleri - Önsöz Nasıl yazılır
>

» Önsöz örnekleri - Önsöz Nasıl yazılır

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Önsöz  Yazarken dikkatli olunmalı kitabın içeriğinden uzaklaşılmadan gerektiği kadar yer verilmelidir.

Önsöz, uzun bir çalışmayı tamamlayan kişinin tez veya ödev vb. teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı bölümdür. 

Bu bölümde tezin ya da kitabının konusu tanıtabilir,bu çalışmanın yapılma nedeni ve geçirdiği safhalar anlatılabilir. 

Ayrıca bu bölümde, çalışması sırasında bilgi, kaynak vb. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir.Çalışmasını tamamlayan kişi kendisine destek olan, yardım eden öğretmenlerine, ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür edebilir.

 

 

1. örnek:

 

Iki bilinmeyenli bir denklem çözmek karmaşık problemleri çözmeye kıyasla daha kolay gözükür. Ama bu bilinmeyenlerden birisi liderlik diğeri de kişilik ise durum biraz daha farklıdır. Liderlik ve kişilik kavramları henüz günümüzde gizemini korumaya devam etmekte, çoğu araştırmada bir fenomen olduğu vurgulanmaktadır. Tabii ki, bugüne kadar yapılan yüzlerce çalışma neticesinde bir yerlere gelinmiş ancak daha keşfedilecek çok şey var.

Örgütsel davranış konularına ilgim yüksek lisans eğitimimden itibaren artan bir şekilde devam etmiştir. Özellikle “liderlik” konusu bu ilgimin odaklandığı bir alan olmuştur. Bu sebeple, hem yüksek lisans hem de doktora tezlerimin kapsam alanı “liderlik” oldu. Elinizdeki kitap da, doktora tezimdeki içeriğin biraz daha geliştirilmiş hali. Kişilik ve liderlik konularını ilişkilendirerek inceleyen araştırma ve kitapların sayısının Türkçe literatürde kısıtlı olması beni bu kitabı yazmaya teşvik etti.

İş çevremdeki herkesin işle ilgili davranış ve tutumlarını özellikle gözlemlemeye çalışırım. Nasıl davranıyorlar, etkilere nasıl tepkiler veriyorlar, kafalarından neler geçiyor, niye bu şekilde davranmış olabilirler gibi sorular kafamdan geçip gider. Bütün bu gözlemler neticesinde, gerek yüksek lisans gerekse de doktora eğitimim sırasında öğrendiklerim bana yol gösterdi ve kafamdaki gizemli odanın kapısını biraz aralamayı başardım.

Kafamda oluşan soruya temel teşkil eden durumu kısaca özetlemek istiyorum. Askeri bir eğitim kurumunda lise ve lisans eğitimi aldım. Bu eğitim toplam yedi yıl sürdü. Mezun olmamızın ardından kıt’a ve karargahlardaki görevlerimizi yapmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağıldık. Aldığımız eğitimin herkes üzerindeki etkisi aşağı yukarı aynıydı. Askeri eğitim öncesindeki aile eğitimi, sosyal ve ekonomik alt kültürlerin etkileri genel olarak çok benzerdi. Bu durumda, benzer koşullarda eğitildiğimizi söylemek mümkün. Ancak, birliklerde aldığımız görevlerin icrasında herkesin değişik davranışları ve tepkileri olduğunu gözlemledim. Çok net bir şekilde aramızda farklılıklar vardı. Yakından tanıdığım arkadaşlarımı bile bu görevleri sırasında gözlemledikten sonra şaşırdım ve meraklandım. Fikirlerimiz paralel olmasına rağmen benden çok farklı tepkiler verebiliyorlardı. Işte buna benzer düşüncelerin kafamda birikmesi, bana şunu düşündürdü; aramızdaki fark ne olabilir? Yanıt aslında çok zor değildi. Tabii ki kişiliklerimiz farklıydı. Bütün farklı davranışların ve değişik tepkilerin nedeni “kişilik” idi. Işte bu çıkarım neticesinde, “yönetsel davranış (liderlik)” ve “kişilik” arasındaki ilişkileri doktora tezimde incelemeye karar verdim.

Bu incelemelerimi iki ana başlıkta topladım. Kitabın birinci bölümünde “kişilik” konusunu, bugüne kadar yapılan araştırmalar kapsamında ele aldım. Bu araştırmaları, yaklaşımlardaki değişimi zaman boyutunda gözler önüne sermek maksadıyla geçmişten günümüze bir yelpaze içinde inceledim. Bu araştırmalara ilave olarak, kişilik tespitinde yaygın olarak kullanılan bir takım tekniklere de bölümün sonunda yer verdim.

Kitabın ikinci bölümünde ise, “liderlik” ile “kişilik” ilişkisini inceledim. Örgütsel davranış kapsamında, lider davranışları, motivasyon, stres, grup çalışması ve denetim odağı kavramları arasındaki ilişkileri ayrı başlıklar altında ele aldım. Ikinci bölümün son başlığında, iş ortamındaki değişik kişilik tipleri ile başarı ilişkisine yönelik bazı araştırmaların sonuçlarına yer verdim.

Kitabın ikinci baskısında yer alan üçüncü bölümde ise, bugüne kadar tarafımdan yazılmış, konu ile ilişkili, önceden çeşitli dergilerde yayınlanmış makalelerimi toplayarak paylaşımınıza sundum.

Kitabın konusunu teşkil eden “liderlik” ve “kişilik” fenomenlerini, net bir şekilde açıklayabilmek ve “formülü çözmek” tabii ki mümkün değil. Bu kısıtı belirtme gereği duyuyor ve kafanızdaki sorulardan bir tanesine dahi olsa cevap bulabilmenizi temenni ediyorum.

Kitabı yazmamda beni teşvik eden ve katkı sağlayan, başta değerli hocam Prof. Dr. Halil CAN'a, katkılarından dolayı Prof. Dr. Tanıl KILINÇ'a ve kitabın ikinci baskıya hazırlanmasında redaksiyon ve içerikle ilgili yardımlarını esirgemeyen Sema ALEVCAN'a teşekkür ederim.

2. örnek.

 

Çalışmada, genel ağdaki Türkoloji ile ilgili ağ sayfalarının taranması ve bu ağ sayfalarından Türkçe, Türkçenin Grameri, Türk Lehçeleri, Türkçenin Dönemleri, Türkçenin Sorunları gibi, alana yönelik verileri bulunan ağ sayfalarını ve yine alana yönelik bilgisayar yazılımlarının bulunduğu ağ sayfalarını tanıtmak, duyurmak amaçlanmıştır.

Bilgisayar ve internet bugün bilgiye en çabuk, en kolay ve en ucuz yoldan ulaşmanın vazgeçilmez araçlarıdır. Bir sayfalık bir metni bir dilden bir dile, yahut bir alfabeden başka bir alfabeye çevirmek birkaç dakikada tamamlanabiliyor ve çevrilen bu metin birkaç dakika içinde dünyanın öteki ucundaki alıcıya ulaştırılabiliyor.

İşte böyle bir sanal ortamda, evrensel dil kisvesine bürünen İngilizcenin yeri tartışılamaz. Ancak son birkaç yüzyıl içinde teşekkül eden ve türetmeye uygun olmayan bir dil olan İngilizcenin karşısında köklü ve matematiksel bir dil olan Türkçe bu sahada ne gibi bir gelişme gösteriyor, ne gibi sorunlarla karşılaşıyor ve ne gibi çözümlere ihtiyacı var…

İşte bu hususta çalışmamızın temel aldığı nokta da kendini belli ediyor. Türkçe genel ağ ortamında ne gibi bir ilerleme kaydediyor ve bu ilerlemeye kimlerin katkısı oluyor?

Çalışmama İngilizcenin genel ağdaki durumunu belirterek başlamak Türkçenin genel ağda nerede olduğunu görmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle çalışmaya İngilizcenin durumunu belirterek başlamak daha uygun olacaktır. Daha sonra ise genel ağda bulunan Türkoloji ile ilgili sayfaların ne içerikte oldukları, Türkçeye ne gibi bir yarar sağladıkları ve bu ağ sayfalarını kimlerin yaptıklarını belirten araştırmamız olacaktır.

Bu ağ sayfaları, sayfaların muhtevasına ve niteliğine göre tasnif edilerek verilmiştir. Çalışmada, Türkçe içerikli, Türk Lehçeleri ile ilgili ve yabancı ülkelerdeki Türkçe ile ilgili ağ sayfaları bulunmaktadır.

Çalışmamın not için değil, öğrenmek için olduğunu idrak ettiren değerli hocam Prof. Dr. İbrahim Şahin’e, aramızda mesafeler olmasına rağmen e-posta ile bana destek olmaya çalışan değerli hocam Doç. Dr. Mehmet Kara’ya ve benden yardımlarını, desteğini, sabrını ve bilgisini esirgemeyen değerli hocam Yard. Doç. Dr. Ahmet Karadoğan’a teşekkürü bir borç bilirim.

kaynak:soruvecevap.blogcu.com


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...