Sayfa 145-151 - 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları
>

» Sayfa 145-151 - 11.sınıf edebiyat kitabı cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

 

1.MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN OLUŞUMU
 
   HAZIRLIK
(SAYFA 145)
 1." Bir milletin edebiyatı,o milletin kimliğidir.’’sözü millete ait maddi ve manevi bütün kültür unsurlarının, o milletin sanatçıları tarafından edebi eserlerde sanatkarene bir söyleyişle işlenerek sonraki kuşaklara bırakılır anlamını taşımaktadır.
 
2.Savaşlar milletlerin milli duygularının kuvvetlendiği istisnai durumlar olduğu için, bu hisler milletin bir derdi olan sanatçıları da etkiler.Bu da o dönemlerdeki eserlerin milli yönden kuvvetli olmasının sebebidir.
3. XVI. yy.da cumhuriyet rejiminin uygulanması mümkün değildir.Çünkü o dönemde dünyada cumhuriyet gibi bir kavram mevcut değildir.Cumhuriyet kavramı 1789’daki Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik akımlarının etkisiyle kurulan ulus devletlerde görülmeye başlanmıştır.Her bireyin veya vatandaşın yöneyimde söz sahibi olması anlayışı, devleti, XVI.yydaki amaç olarak algılayan zihniyetin aksine, toplumun huzur ve saadetini sağlayan bir araç görme sonucu doğurmuştur.Bunun için de ideal rejim, çağımızda olduğu gibi cumhuriyettir.
 
                                                            İNCELEME(SAYFA 148)
1.METİN
1.OSMANLI DEVLETİ’NDE DÜŞÜNCE AKIMLARI

 
Batıcılık
Osmanlıcılık
İslamcılık
Türkçülük
 
Ortaya Çıkış sebepleri
 
Batının Osmanlı karşısında bilim,teknik,fen ve sanat alanlarında önde olması
EDEBİYAT FATİHİ
Osmanlı’nın etnik yapısının farklı olması, Fransız İhtilali sonucu milliyetçilik akımından etkilemesinin istenmesi, ülkede iç-dış isyanların olması, devletin toprak kaybetmesi
 
Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panislamizm düüncesi,ülkelerin bağımsızlık mücadelesi vermesi,siyasi otorite kurulmak istenmesi
 
BalkanSavaşları sonucunda Osmanlıcılık fikrinin geçerliliğini kaybetmesi,azınlıkların
Osmanlı’dan ayrılması
EDEBİYAT FATİHİ
 
amacı
 
Batıyı fen ,teknoloji,bilim ve sanat alanlarında örnek alarak ülkenin kalkınmasını sağlamak
 
Ülkedeki bütün etnik grupları ayrım gözetmeksizin Osmanlı milleti olarak görmek,devletin menfaati doğrultusunda birleşmek
 
İslamın değerlerine bağlı kalmak,öze dönmek, din çatısı altında birleşmek
 
Farklı coğrafyalardaki Türkleri Osmanlı bayrağı altında birleştirmek
 
 
Temel düşüncesi
Batı seviyesine çıkmak
 
Osmanlının eski ihtişamlı günlerine geri dönmek
 
İslamın temel düşüncesinin ilericilik olduğu, çalışmayı ve gelişmeyi emrettiği bütün Müslümanların kardeş olduğu
 
Dilde,dinde,vatanda,ülküde birlik düşüncesi
edebiyatfatihi.blogspot.com
temsilcileri
Abdullah Cevdet,Tevfik Fikret,Celal Nuri
Jön Türkler
Namık Kemal,Ziya Paşa,Agah Efendi,Ali Suavi
M.Akif Ersoy,Said Halim Paşa,M.Şemseddin Günaltay
Ziya Gökalp,M.Emin Yurdakul,Enver Paşa,Nihal Atsız

 
2.a.Verilen cümleler göre, ortaya çıkan düşünce akımları "ulus devlet’’ anlayışı etrafında birleşmektedir.
b."İhtiyaç’’sözcüğü, döneminin buhranlı ortamında devleti ayakta tutup varlığını devam ettirmesini sağlamak amacıyla düşünce akımlarının ortaya çıktığını göstermektedir.

  2.METİN
 1.ETKİNLİK


(SAYFA 149)
 
1.Grup:Şiirde "sizler’’ kelimesiyle ifade edilenler "sanat sanat içindir’’ anlayışını benimseyip, toplumdan uzaklaşan, kendi kabuğuna çakilmiş, aşk ve tabiat temalarını işleyen sanatçıları ve edebi anlayışlarını kasdetmektedir.
2.Grup:Şiirde "ben’’ kelimesiyle anlatılanlar ise "sanat için toplum’’ anlayışını benimseyen, toplum sorunlarını işleyen, milli yönü kuvvetli sanatçıları ve edebi anlayışlarını kesdetmektedir.
1. Sizler: "gül, genç kızların türküsü, bülbül, aşk’’
Ben: "yılan dişli diken, acı ses, üç telli saz, çevre(mendil)
 
                                               2.ETKİNLİK
 
1.Grup: “Üç Cereyan” ve “Benim Şiirlerim” adlı metinlere göre Milli Edebiyat Dönemindeki eserlerde milliyet, milli, tarih gibi temalar işlenmiştir.Bu temalar halkın anlayacağı sade bir dille kaleme alınmıştır.
2.Grup:Verilen metinlere göre bu dönemdeki eserler makale ve şiir türünde verilmiştir.
 
2.”Benim Şiirlerim” adlı metin kullanılan sade dil ve anlatım ile içerik bakımından(üç telli saz, milletimin felaketli hayatı, çevre) milliyetçi edebiyat; “Harab Mabed” adlı metin ise dil ve anlatım(mihrab, igah, kıblegah baht-ı yah)ile içerik (ümmet) bakımından milliyetçi edebiyat olarak adlandırılamaz.
3.Milli edebiyat, milletin maddi ve manevi kültür unsurlarını, gelenek ve görenekler çercevesinde işleyen bir edebiyattır.
Bu iki kavram, kullanılan sade dil, hece vezni ve halkın yaşama biçiminin ve değerler dünyasının işlenmesi bakımından birlişmektedir.Ayrıldıkları nokta ise, milli olma-milliyetçi olma anlayışlarındadır.
4."Ulus-devlet’’ kavramı milliyet esasına dayanan devlet yapısıdır.Verilen metinler ulus olma bilinci ve ulusçuluk(milliyetçilik)temasını işlemeleri yönüyle ulus-devlet kavramıyla ilişkilidir.Bu da Milli Edebiyat Dönemindeki edebi ve fikri faaliyetlerin ulus devlet ortak paydasında buluştuğunu gösterir.
 
                                               3. METİN
(SAYFA 150)
1.Verilen metne göre cumhuriyetçilik ilkesinin en belirgin özelliği, milli egemenliği, milli iradeyi ve hür seçimi esas kabul etmesidir.
2.Türkiye Cumhuriyeti’nin metne göre nitelikleri verasetin olmaması, egemenliğin millete ait olması, yaneticilerin milletin oyu ve iradesi ile işbaşına gelmesi, çağdaş, medeni bir hukuk devleti olmasıdır.
 
                                            ANLAMA YORUMLAMA
1.a.İkinci şiirdeki sade dil ve milliyetçilik teması onun milliyetçi edebiyat ürünü olduğunu göstermektedir.
b.Verilen şiir parçalarından ilki Mithat Cemal Kuntay ‘a ikincisi Ziya Gökalp’e aittir.
2.Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük gibi fikir hareketlerinin ortaya çıkması hem fikir hareketlerinin ortaya çıkması hem fikri hem sosyal hem de siyasi yapının bir çalkantı ve bunalım içinde olduğunu, devletin varlığını sürdürmesi için çabaların arttırdığını göstermektedir.
 
                                                  3.ETKİNLİK
 
1.Grup:Milli Edebiyat Döneminde sade bir dil kullanılmıştır.
2.Grup:Tema olarak ise millilik, milliyetçilik, vatan millet temaları işlenmiş, metinler yapı bakımından şiir ve düzyazı olarak kaleme alınmıştır.
Bu özellikler Milli Edebiyat Döneminde ulus devlet haline gelme kaygısı olduğunu, dönemin tüm unsurlarının bu payda etrafında birleştiğini gösterir.
3.Bir cumhuriyetin demokratik olabilmesi için eşitlik ve özgürlük temelinde* sosyal ve güçlü bir hukuk devleti olması gerekmektedir.
 
                                                 ÖLÇME DEĞERLENDİRME
(SAYFA 151)
 
1.(D)
   (Y)
   (D)
2....Batıcılık..
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Atatürk bu sözüyle cumhuriyetin Türk milletinin, kendisine en uygun idare şekli olduğunu ve insanca yaşamasının kendi hakimiyetinde olduğunun bilincine varması gerektiğini ifade etmektedir.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...