Soru ve Cevap
>

Tarih nedir?

TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. Toplumların geçmişteki faaliyetlerini, toplumlar arasındaki münasebetleri yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilime tarih denir.Tarihin gözlemi, deneyi ve tekrarı yapılamaz.BİR OLAYIN TARİH OLABİLMESİNİN ŞARTLARI1-Zamanı bilinmeli2-Yeri bilinmeli3-Sebebi bilinmeli4-Sonucu bilinmeli5-Olay zamanda yayılma yapmalı6- Olay mekanda –yerde yayılma yapmalı TARİHİN KONUSU NEDİR? : Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR? 1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız. 2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler. SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR? Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın SONUCU, kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız. OLAY NEDİR? OLGU NEDİR? OLAY: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır. OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir. Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur. TARİH FELSEFESİ NEDİR?: Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih Felsefesi denir. TARİHİN TASNİFİ(SINIFLANDIRILMASI) 1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi...) 2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...) 3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tari...

Atatürk'ün hayatı Hakkında Bilgi

ATATÜRK’ÜN HAYATI:AİLESİ:*1881’de Selanik’te doğdu.*Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır.*Makbule ve Naciye adında iki kız kardeşi vardır.*Babası Gümrük Memurluğu ve ticaretle uğraşmış, bir süre (1876/77) gönüllü yedek üsteğmenlik yapmıştır. 1893 yılında Mustafa 12 yaşındayken vefat etmiştir.ÖĞRENİM HAYATI:*İlk okulu Selanik Şemsi Efendi İlkokulunda bitirdi.*Ortaokulu Selanik Askeri Rüştiyesi’nde bitirdi. (Burada Matematik öğretmeni tarafından KEMAL ismini aldı.)*Liseyi Manastır Askeri İdadisi’nde bitirdi. (1899)*Yüksek okulu İstanbul Harp Okulu (1902) ve İstanbul Harp Akademisi’nde (1905) tamamladı. 1905 yılında bu okuldan Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu.ASKERİ HAYATI:*İlk Görev yeri Şam’dır. (1905)*1907’de Selanik’teki 3. Ordu’ya atandı.*1909’da İstanbul’da çıkan 31 Mart Ayaklanmasını bastırmakla görevli Hareket Ordusu içinde görev aldı.*1911-12’de Trablusgarp’ta İtalyanlar ile savaştı. Binbaşılığa yükseldi.*1912’de II.Balkan Savaşında Edirne’nin kurtuluşunda görev aldı.*1913-15’te Sofya Askeri Ataşeliğine atandı. Yarbaylığa yükseldi.*1915’te I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde savaştı. Albaylığa yükseldi.*1916’da Muş ve Bitlis’i Ruslardan kurtardı. “Paşa”lığa yükseldi.*1917 ve 18’de Filistin ve Suriye Cephesi’nde görev aldı.KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ:*19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.*22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesini yayınladı.*7 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa etti.*Erzurum Kongresi sonunda 7 Ağustos 1919’da Heyet-i Temsiliye Başkanı seçildi.*4 Eylül 1919’da Sivas Kongresini düzenledi. Başkan seçildi.*Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Başkan seçildi.*11 Eylül 1919’da sona eren Sivas Kongresi’nin seçtiği Heyet-i Temsiliye’nin başkanı oldu.*20-22 Ekim 1919’da İstanbul ...