Soru ve Cevap
>

Çiftçilerin toplum için önemi

  Tahıl deyince aklımıza buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf gibi taneli bitkiler gelir. Tüm bu tahılların içinde en çok ekilen buğdaydır. Buğday tarihin en eski çağlarından beri insanların başlıca besin kaynağı olmuştur. Soframızdan hiç eksik etmediğimiz, her öğün yediğimiz ekmek buğdaydan yapılmaktadır. Buğday, ekmek haline gelinceye kadar çeşitli işlemlerden geçer.   Küçük buğday tanesi, toprağa ekilişinden ekmek haline gelinceye dek basından geçen öyküsünü şöyle anlatıyor:   «Ben küçücük bir buğday tanesi idim. Ali Dayı sonbahar mevsiminde yağmurlar başlayınca tarlasını sürdü. Gübreliğinde biriktirdiği gübreyi toprağına vererek tarlasının verim gücünü artırdı. Daha sonra traktörlerle tarlasını sürdü. Tarlası sürülünce toprağı kabardı. Alttaki toprak üste, üsteki toprak da alta gelerek karıştı. Sürdüğü tarlasına tohumluk için ayırdığı beni ve öteki arkadaşlarımı ekti. Üstümüzden tırmıkla geçerek bizi iyice toprağa karıştırdı. Daha sonra da sürgü ile bastırdı. Ben ve arkadaşlarım tüm kış süresince toprağın altında kaldık. Yağmur, kar gibi yağışlarla sulandık, ilkbahar mevsimi gelince havalar ısınmaya başladı. Biz de bir canlanma oldu. Sıcağın ve suyun etkisi ile filizlendik. Yeşil yeşil toprağın üzerine çıktık. Tüm tarla yeşil bir halıya benzedi. Gelip geçenler bize büyük bir hayranlıkla bakıyor­du. Gün geçtikçe, biz daha da büyüdük. İlkbaharın son günlerine doğru başaklandık.   Başaklarımızda yeşil yeşil buğday tanecikleri oluştu. Başağımızda bulunan taneler her gün biraz daha büyüdü. Yaz mevsimi gelin­ce de olgunlaştı. Tanelerimiz dah...

Merkantalizm nedir - Merkantalizm sistemi

  Devlet gücünü ve güvenliğini artırmak için bir ulusun ekonomik yaşamını düzenleyen hükümet uygulamaları ve ekonomik felsefesidir.   Merkantilizm 16. yy.'da 18. yy.'a kadar Avrupa devletleri tarafından izlenen bir modeli oluşturdu. Bu dönemde Avrupa'da feodalizm çöküp yerine devletler kurulmuş ve ticaret kapitalizmi gelişmiştir. Bunun temelinde devletçilik, ulusal ekonomiyi korumacılık ve sanayileşme vardır.   Her devlet ihracatın ithalattan fazla olmasını sağlamaya çalıştı. İstenen ticaret dengesi altın ve gümüşün içeriye akışıyla sonuçlandı. Bu yolla dış ticaret bilançosundan fazlalar oluşacak ve devlet zenginleşecekti. Merkantilizmin gelişmesinde coğrafi keşiflerin artması da önemli bir rol oynamıştır. Sistemde içe karşı müdahalecilik, dışa karşı korumacılık söz konusudur.   İçerde mamul maddelere düşük taşıma maliyetleri ve yüksek fiyatlar önerildi. Koloniler ucuz hammaddelerin kaynağı ve phalı  ürünlerin pazarı olarak kullanıldı. Merkantilizm, daha çok devleti güçlendirmeye yönelik bir dış ticaret doktrini ve politikasını ifade etmektedir. Komünist devletler politik amaçlarını ekonomik politikanın üstünde tutarak merkantilist fikre en yakın olanlardır. Merkantilizm sistemi, 18. yy. sonları ve 19.yy.'ın başlarında bireyci laissez faire'ci kapitalist teoriler yerini alana kadar uluslararası ekonomiyi yönlendirdi.   Merkantilizmin Fransa'daki uygulamasına Colbertizm, Almanya ve Avusturya'daki uygulamasına Kameralizm ve İspanya'dakine de Bulyonizm denmektedir.  ...

Uluslararsı iktisata giriş sınav soruları ve cevapları

1. Merkantilizm döneminde dünya ekonomisine aşağıdaki hangi ülke hakimdi? A) Amerika Birleşik Devletleri B) Osmanlı İmparatorluğu C) Japonya D) İngiltere E) Rusya Yanıt D: Merkantilizm döneminde dünya ekonomisinin merkezini Batı Avrupa ve İngiltere oluşturuyordu. 2.X ülkesinin şarap ve kumaş üretimini gösteren grafik dikkate alındığında, X ülkesinde şarabın kumaş cinsinde fiyatı ne olur? A) 1 şarap = 4 kumaş B) 1 şarap = 2 kumaş C) 1 şarap = 5 kumaş D) 2 şarap = 6 kumaş E) 3 şarap = 5 kumaş Yanıt A: X ülkesi elindeki tüm kaynakları şarap üretimi için kullandığında 20 birim şarap, kumaş üretimi için kullandığında 80 birim kumaş üretmektedir. O halde; 80 kumaş=20 şarap’tır. Şarabın kumaş cinsinden fiyatı istendiğine göre eşitliğin şarap kısmını yalnız bırakacak şekilde sadeleştirme işlemi yapılır. Sonuç; 20 20Ş 20 480K = 1 Şarap= 4 Kumaş 3. Aşağıdakilerden hangisi, sanayi devriminden sonra ortaya çıkan akımıdır? A) Merkantilizm B) Sosyalizm C) Liberalizm D) Bulyonizm E) Kapitalizm Yanıt C: Sanayi devriminden sonra Merkantilizm’in yerine liberal görüşler geçmeye başladı. Çünkü artık ekonomide sorun üretim değil üretilen mallara pazar bulunmasıydı. 4. Tarihi gelişim süreci içinde incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru bir sıralamadır? A) Mutlak Üstünlükler Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Faktör Donatımı Teorisi B) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Mutlak Üstünlükler Teorisi Faktör Donatımı Teorisi C) Faktör Donatımı Teorisi Mutlak Üstünlükler Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi D) Mutlak Üstünlükler Teorisi Fakt&oum...

Hazreti Osman ne zaman ve neden öldürüldü?

Vefatı Hicri; 24 Cemâziye'l Âhir 1430 Rumi; 4 Haziran 1425 Miladi; 17 Haziran 656 Hızır; 43 Hazretin Hayatı HAZRETİ OSMAN Rasulullah (s.a.s.) risaletle görevlendirildiğinde Osman (r.a.) otuz dört yaşlarındaydı. O, ilk iman edenler arasındadır. Hz. Osman iman ettiği zaman, bunu duyan amcası Hakem b. Ebil-As onu sıkıca bağlayarak hapsetmiş ve eski dinine dönmezse asla serbest bırakmayacağını söylemişti. Hz. Osman (r.a.) ebediyen dininden dönmeyeceğini söyleyince, kararlılığını gören amcası onu serbest bırakmıştı. Hz. Osman Rasulullah’ın kızı Rukayye ile evlenmişti. Müslümanların Medine’ye hicretinden sonra Bedir Savaşı esnasında hanımı Rukayye’nin vefatının akabinde Rasulullah (s.a.s.) Hz. Osman’ı diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Rasulullah’ın (s.a.s.) iki kızıyla evlenmiş olduğu için iki nur sahibi anlamında, “Zi’n-Nureyn” lakabıyla anılır olmuştur. Hz. Osman Medine dönemi boyunca sürekli Rasulullah (s.a.s.) ile birlikte olmaya gayret gösterdi. Ashabın en zenginlerinden biri olması, onun İslam’a ve Müslümanlara herkesten çok maddî yardımda bulunmasını sağladı. Hz. Ebubekir (r.a.) halife seçilince Osman (r.a.) ona bey’at etti. Halifeliği Hz. Ömer (r.a.) yaralanınca, hilafete geçecek kimsenin tayin edilmesi için altı kişiden oluşan bir şûra oluşturmuştu. Bunlar Hz. Ali, Osman, Sa’d İbn Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Zubeyr İbn Avam ve Talha ibn Ubeydullah (r. anhum) idiler. Yapılan görüşmeler neticesinde, şûra üyelerinden dördü feragat edince görüşmeler Hz. Osman’la Hz. Ali üzerinde devam etti. Şûra başkanı Abdurrahman ibn Avf, geniş bir kamuoyu yoklaması yaptıktan sonra müslümanların bu iki kişiden birisinin halife seçi...

Türkçede Kip Ekleri haber ve dilek kipleri

Kip bir dilbilgisi terimidir. Fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. Türkçe'de bütün fiiller iki büyük kipte toplanır. Bunlar: Haber (bildirme) kipleri dilek kipleridir. Haber (bildirme) kipleri  Bir fiilin (eylemin) yapıldığını yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -di -miş -yor -r(-ar) -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır: Görülen geçmiş zaman (gir-di-m) (di) Öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın) (miş) Şimdiki zaman (gez-i-yor-lar) (yor) Geniş zaman (tıka-r-sın sor-ar) (rar) Gelecek zaman (anlat-acak-sın). (acakecek) Dilek Kipleri  İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Ekleri: -meli -se -e ve eksiz emir haliyle birlikte dilek kipleri dörde ayrılır: Gereklilik kipi (düş-meli)gitmeli Dilek-şart kipi (gül-se) gitse İstek kipi (gel-e) gide Emir kipi git Emir kipinin eki yoktur. Emir kipinde çekilen bir fiilde sadece fiil kökü ve şahıs eki bulunur (gel gel-sin gel-iniz gibi) Çekimli bir fiilde sırayla şu üç bölüm bulunur: Fiil kök veya gövdesi Kip eki Şahıs eki. Kip ekleri fiil kökünden sonra gelerek ona zaman manası veya tasarlanan istenen bir hareketle ilgili mana kazandırır. Bu durumda fiil yalnız üçüncü teklik şahıs ifade eder. Emirde ise kök veya gövde halinde kalır ve ikinci teklik şahsı verir. Çekimli fiiller  Kip eki almış bir fiilin al...

Kentleşme nedir - Kentleşmenin Coğrafyası

Kentleşme, günümüzden 5000 yılı aşkın bir süre önce Mezopotamya'da ortaya çıktı. Daha sonra, Nil, İndus ve Huang He vadilerinde başka kentler gelişti. Kentlerin otaya çıkışı, büyük politik yapıların doğuşu ve gelişmesiyle aynı döneme rastlar. Kentin her şeyden önce idari, askeri, dini ve ticari bir işlevi vardı. Bu eski kentler, MÖ 1350’ye doğru nüfusu 100,000’i aşan ilk kent olduğu tahmin edilen Teb (Mısır) örneğinde olduğu gibi, dikkat çekici büyüklüğe ulaştı. Günümüzden 2,500 yıl önce, Babil’in dışında, Pers’te, Yunanistan’da, Mısır’da, Hindistan’da ve Çin’de bulunan birçok kent bu ilk eşiği aştı. Bu kentlerin tarihi, imparatorlukların genişleme ve daralma dönemleriyle karışır. Hristiyanlık döneminin başında Roma ve Luoyang’ın (Han İmparatorluğu’nun başlıca kenti) nüfusları kesinlikle yarım milyondan fazlaydı. İmparatorlukların daha sonraki çöküşleri bu kentleri yıkıma uğrattı. Sanayi Devrimi’yle birlikte kentlerin gelişmesi olağanüstü bir güç kazandı. Ünlü ütopyacı yazar Thomas Moore, kırdan kente göçü “koyunlar insanları yedi” sözüyle anlatmıştı. 1800’de kentli nüfus 30 milyondan azdı; bundan 100 yıl sonra 200 milyonu çoktan geçmişti. Bugün ise 2 milyarı aşmaktadır! Demek ki son 200 yıl içindeki kentsel büyüme büyük bir olgu, Cilalıtaş Devri ile ortaya çıkan yerleşik yaşama geçiş kadar önemli bir eskiden kopuş sürecidir. Kentleşmenin Coğrafyası Ülkelerin çoğu, kentsel alanı tanımlamak için üç dizi ölçüte başvurur. Bunların en yaygını, bir merkezde yığılmış nüfusun asgâri ölçüde yoğunlaşmasıd...

Çağların ortaya çıkmasını sağlayan olaylar

İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır.BU icatlarda tarihi çağların ayrılmasına neden olmuştur.örneğin yazının bulunmasıyla ilk çağ başlamıştır bazı savaşlarda olaylarda çağların belirlenmesinde yardımcı olmuştur örneğin;Ortaçağ : (Kavimler Göçü 375 – İstanbul’un Fethi 1453) § Yeniçağ : (İstanbul’un Fethi 1453 – Fransız İhtilali 1789) § Yakınçağ : (Fransız İhtilali 1789 - ) 1)İstanbulun Fethi 2)Fransız ihtilali 3)Yazının bulunması 4)Ateşin bulunması 5)Tekerleğin İcadı....

Dna modeli nasıl yapılır - dna modelleme

Dna modeli nasıl yapılır - dna modelleme |  görsel 1
DNA veya deoksiribonükleik asit, bireysel tüm genetik özelliklerin temel yapı taşıdır.DNA insan vücudundaki hemen hemen tüm hücrelerin komponentidir. Ayrıca, bir insanın tüm hücrelerindeki DNA aynıdır. Örneğin bir insanın kanındaki DNA ile, deri hücresindeki, spermindeki veya tükürüğündeki DNA aynıdır. DNA çok güçlü bir araçtır, çünkü tek yumurta ikizleri hariç her insanın DNA’sı birbirinden farklıdır. (34) Bu farklılıktan dolayı, aynı parmak izinde olduğu gibi, olay yerinden toplanılan DNA ile olayla bir şüphe bağı kurabilir ya da şüpheyi elimine edebilir. Kimse bulunmasa dahi, akrabalarının DNA’sından kurban tanımlanabilir. Ayrıca bir olay yerinden toplanan deliller ile diğer bir yerden toplananlar karşılaştırıldığında, saldırganın lokal, bölgesel veya ülke çapındaki bağlantısı ortaya çıkarılabilir. Yıllar öncesine ait bir DNA delili adli olarak değerli olabilir. Buna karşın çevresel faktörler (örneğin; ısı, güneş ışığı, nem) gibi bir çok faktör, olay yerinde kalan DNA’yı etkileyebilir. Ayrıca bütün DNA delilleri, kullanılabilir DNA profili olmayabilir. Fakat, parmak izleri gibi DNA testleri de polise şüphelinin ne zaman ya da ne kadar zamandır olay yerinde olduğunu söyleyemez. ...

İnternetin faydaları ve zararları nelerdir?

  İnternet haftası dolayısıyla Meltem Radyo’da, her cumartesi ve pazar günü sabah 10.30 - 12.00 saatleri arasında yayınlanan "Adem Korkmazla Beyaz Yaşam" programına konuk olmuştum nisan ayının ilk pazar günü. Konu İnternetin fayda ve zararlarıydı. 1 saat 30 dakikaya sığmayacak bir konu olduğundan fazla detaya girmemeye çalıştım. Aksi halde önemli olmasına rağmen bir çok konuyu konuşma fırsatı bulamayacaktık. Yine de öyle oldu ya!.. Özet konuşmamın bile yarısını ancak söyleyebilmiştim. Orada söylediklerimi ve söyleyemediklerimi toparlayarak (sizleri sıkmamak için) önemli kısımlarını makale şeklinde sunmayı faydalı buluyorum. Teknik konulara girmeden, her seviyeden insanımızın anlayacağı şekilde yazmaya çalışacağım.  İnternet Nedir? Herhangi bir kurum ya da kuruluşa ait olamayacak kadar büyük bir ağdır diye en basit tanımını yapabilirim sanırım.  İlk olarak 1969 yılında ABD’nde savunma bakanlığına bağlı çalışan adli kurum tarafından bir savaş veya nükleer saldırı tehlikesi gibi durumlarda askeri birimler arasında kesintiye uğramayacak bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 1970’li yıllarda üniversitelerin ağa eklenmesi ile kapsamı genişletilen internet, zaman içinde diğer ülkelerin de dahil edilmesi ile zaman içinde günümüzdeki halini almıştır.  İletişimin zor olması ve bilgi gerektirmesi sebebiyle herkes tarafından kullanılamaması büyük bir problemdi. Web sayfası formatının geliştirilmesi ile bu problemde halledilerek günümüzdeki halini almıştır. İnternetin Faydaları ve zararları nelerdir? Bu kadar teknik bilgi yeter sanırım. Kısaca faydalarını şöyle özetleyebilirim. 1) Bilgiye erişimin kolaylaşması: Eski zamanları şöyle bir hayal edin. Bilgiyi bir yerden başka yere...

Engin Baytar sigara içerken yakalandı (Etiler Bigchefs)

Engin Baytar sigara içerken yakalandı (Etiler Bigchefs) |  görsel 1
  Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Engin Baytar sigara içerken yakalandı. Engin'i elinde sigara ile obejketiflerine yakalayan Milliyet Gazetesi, teknik direktör Fatih Terim'in konu hakkında nasıl bir tutum içerisinde olacağının da merakla beklendiğini vurguladı. Gazetede yer alan haberde şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray'ın 29 yaşındaki hırçın futbolcusu Engin Baytar'ın skandalları bitmek bilmiyor. Engin Baytar önceki akşam Etiler Bigchefs adlı mekanda sigara içerken görüntülendi. Mekanda çevresindeki bakışlara aldırışı etmeden peş peşe sigara yakan futbolcu daha sonra gazetecilerin görüntülenmesi üzerine adeta çıldırdı. Yanındaki kız arkadaşları ile keyif yapan futbolcu gazetecilerin görüntülemesi üzerine aniden sahadaki hırçın hallerine dönüş yaptı.Gazetecilerin üstüne yürüyen Engin Baytar tehditler ve küfürler savurdu Arkadaşlarının araya girmesi ile sakinleşen futbolcunun arkadaşları Engin'in cezasının yeni bittiğini forma giymek için uğraştığını fakat bu fotoğraflar basında çıkarsa Fatih Terim'den forma alamayacağını belirterek gazetecilerden görüntüleri silmelerini isteseler de başarılı olamadılar. Olay gazetecilerin mekan önünden ayrılması ile son bulurken bu görüntüleri gören Fatih Terim'in ne tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu   ...